top of page

ALGEMENE GENERALE VERKOOPCONDITIES

Het doel van Renov & Clean is het te koop aanbieden van voornamelijk schoonmaakproducten
(hierna te noemen "Producten" of "artikelen"), uitsluitend aan consumenten en professionele
kopers.
Op elke aankoop van artikelen bij Renov & Clean zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden
("AVS") van toepassing, die de koper zonder voorbehoud verklaart te aanvaarden.
De koper verklaart, voorafgaand aan zijn bestelling, over de volledige rechtsbevoegdheid te
beschikken om zich onder deze algemene verkoopsvoorwaarden te verbinden.
ART.1 - DOEL
Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel, uitsluitend op basis van de relatie die zij
tot stand brengen, de rechten en verplichtingen van de partijen vast te stellen die voortvloeien
uit de verkoop van de aangeboden producten.
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op Europees grondgebied, met
uitsluiting van elk ander document, ongeacht of de koper een beroeps- dan wel een consument
is.
De verwerving van een goed of een dienst door middel van het geschenk houdt in dat de koper
de onderhavige verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.
De verkoop wordt in het Frans afgesloten.
ART. 2 - PRODUCTEN/PRIJZEN
- Producten: de door de verkoper te koop aangeboden producten zijn die welke op de site
voorkomen, op de dag van raadpleging door de gebruiker, binnen de grenzen van de
beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde
beschrijving. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte
gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat de kleuren betreft. Deze
producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, brengt
de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte en biedt hij hem de
mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of de bestelling van de niet-beschikbare artikelen
kosteloos te annuleren. Beschikbare artikelen worden gewoon geleverd.
- Prijzen: de prijzen zijn aangegeven in euro, en zijn geldig in alle landen van de eurozone. Zij
houden rekening met eventuele kortingen en de BTW die van toepassing is op de dag van de

bestelling. De op de bestelling toepasselijke prijzen zijn die welke gelden op het ogenblik van de
bevestiging van de bestelling.
- De koper moet de staat van de verpakking van de goederen bij de levering controleren.
ART. 3 - REGISTRATIE EN VALIDATIE VAN DE BESTELLING
De koper, die een product of een dienst wil kopen, moet
- het identificatieformulier in te vullen waarop hij/zij alle gevraagde gegevens vermeldt;
- vul het bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;
- de bestelling valideren na deze te hebben gecontroleerd;
- de betaling verrichten overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden;
- de bestelling en betaling te bevestigen.
De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de
erkenning er perfect kennis van te hebben genomen en afstand te doen van het recht om zich
op zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden te beroepen.
Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs
van de transactie. De bevestiging wordt beschouwd als een handtekening en aanvaarding van de
uitgevoerde verrichtingen.
De verkoper communiceert per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.
ART. 4 - LEVERING
De door de koper bestelde producten zullen worden geleverd op het adres dat de koper bij het
plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. De goederen worden vervoerd op risico van de
verkoper tot de levering op het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dat moment
draagt de koper het enige risico.
De leveringskosten zijn ten laste van de klant en zijn niet inbegrepen in de prijs van de
producten. Zij variëren naar gelang van de leveringswijze, het gewicht van de bestelling en de
bestemming.
De leveringskosten worden aangegeven wanneer de bestelling definitief is.
Prijzen en levertijden :
Landen
Leveringsmethoden

Geschatte levertijden
Verzendingskosten
België
Afhalen in de winkel
na ontvangst van de bevestigingsmail*.
gratis
Standaard levering aan huis
1 werkdag
5 €
Gratis vanaf 40€ aankoop
Luxemburg
Standaard levering aan huis
3 werkdagen
5€
Gratis vanaf 40€ aankoop
Frankrijk
Standaard levering aan huis
1 tot 6 werkdagen
5 €
Gratis vanaf 40€ aankoop
Nederland
Standaard levering aan huis
1 tot 6 werkdagen
5 €
Gratis vanaf 40€ aankoop

Duitsland
Standaard levering aan huis
1 tot 6 werkdagen
5 €
Gratis vanaf 40€ aankoop
*In deze periode van beperking, zijn de herroepingen in winkel altijd verzekerd maar het is
essentieel om op de ontvangst van een e-mail van bevestiging te wachten waarin de termijnen
voor de herroeping van uw bestelling aan u zullen worden gespecificeerd.
De vermelde verzendkosten zijn geldig voor alle bestellingen van maximaal 10 kg. Voor
bestellingen boven dit bedrag, gelieve ons te contacteren via info@prosupercleaner.com
Voor alle leveringen buiten de bovenvermelde gebieden, gelieve ons te contacteren via
info@prosupercleaner.com voor een prijsofferte op maat.
ART. 5 - HERROEPINGSRECHT
De consument beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen om het (de) bestelde
product(en) op eigen kosten, zonder boete en zonder opgave van redenen, terug te zenden, op
voorwaarde dat de geleverde goederen verzegeld zijn en na levering niet zijn verbroken. In dit
geval mogen de goederen om hygiënische en gezondheidsredenen niet worden teruggezonden,
zodat zij later opnieuw in de handel kunnen worden gebracht.
Deze termijn gaat in op de dag na de levering van de bestelling.
De koper beschikt niet over een herroepingsrecht voor overeenkomsten betreffende de levering
van goederen die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd of duidelijk
gepersonaliseerd zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen
bederven of verouderen.
Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, moet de koper het (de) artikel(en) in zijn
(hun) oorspronkelijke verpakking uiterlijk binnen zeven dagen na de kennisgeving van zijn
beslissing om de overeenkomst te herroepen, op zijn kosten terugsturen naar het volgende
adres: Renov & Clean - Route de la Gotale 9, 4960 Malmedy, België.
ART. 6 - BETALING
Om zijn bestelling te betalen, beschikt de koper over de betalingswijzen die bij het plaatsen van
de bestelling zijn aangegeven.
De online betaling stelt de koper in staat zijn bestelling te betalen via het door Renov & Clean
aangeboden platform, in een beveiligde omgeving. De door de koper gevalideerde bestelling zal

pas als definitief worden beschouwd wanneer de betalingscentrale van de bank de transactie
heeft gevalideerd.
Renov & Clean behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of leveringen te annuleren of op
te schorten in geval van weigering van autorisatie van betaling per credit card door de
bankinstelling van de koper of in geval van een bestaand commercieel geschil met de koper.
Elke bestelling impliceert een bijdrage in de verzendingskosten vermeld in art. 2.
De bestelde artikelen blijven het exclusieve eigendom van Renov & Clean tot de volledige
betaling van de bestelling door de koper.
ART. 7 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP PERSOONSGEGEVENS
De persoonlijke gegevens van de koper worden behandeld in overeenstemming met de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens.
Alle persoonsgegevens die door de koper worden verstrekt, worden als vertrouwelijk
beschouwd en worden alleen bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de koper
en ons bedrijf. Het zal niet aan derden worden verkocht of ter beschikking gesteld zonder
voorafgaande toestemming van de koper. De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan
een partner die betrokken is bij onze wettelijke verplichtingen of bij de afwikkeling van de
transactie met de koper (bijvoorbeeld: onze accountant, onze leverancier, een onderaannemer,
enz.)
Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen
dat onbevoegde derden toegang hebben tot de persoonsgegevens die de koper ons heeft
verstrekt.
De koper heeft altijd de mogelijkheid kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij
bewaren en te verzoeken deze te wijzigen of te wissen, teneinde te voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen inzake het bewaren van gegevens met betrekking tot handelstransacties. Voor
informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot ons hoofdkantoor.
ARTIKEL 8 - INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle elementen van Renov & Clean zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van
laatstgenoemde.
Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor
welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid.
Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verkoper.

ART.9 - DIVERSEN
- Verantwoordelijkheid: De koper wordt ervan in kennis gesteld dat de verantwoordelijkheid van
Renov & Clean, ongeacht de aard van de schade, in ieder geval beperkt zal zijn tot het bedrag
van de bestelling. In geval van niet-nakoming kan de verantwoordelijkheid van Renov & Clean
niet worden ingeroepen, indien de niet-nakoming van de koopovereenkomst of de slechte
uitvoering ervan te wijten is, hetzij aan de koper, hetzij aan het onvoorzienbare en
onoverkomelijke feit van een derde vreemd aan de koop, hetzij aan een geval van overmacht.
Bovendien kan Renov & Clean niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of
indirect, die het gevolg is van het gebruik van het verkochte artikel. Renov & Clean is op geen
enkele wijze verantwoordelijk voor de onderbrekingen van de toegang tot haar site en de
gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.
- Overmacht: de verkoper zal niet verantwoordelijk zijn voor de gehele of gedeeltelijke niet-
uitvoering van zijn verplichtingen onder dit contract, indien deze niet-uitvoering wordt
veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht vormt, met inbegrip van de aanwezigheid van
computervirussen, in geval van onderbreking of gehele of gedeeltelijke staking van de
postdiensten en transportmiddelen en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand, enz.
Gebeurtenissen die aan de criteria van de jurisprudentie voldoen, zullen als overmacht worden
beschouwd.
- Gedeeltelijke ongeldigheid: Indien één of meer clausules van deze algemene
verkoopsvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt op grond
van een wet, een reglement of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank,
blijven alle andere clausules geldig.
- Volledigheid van het contract: deze algemene verkoopvoorwaarden en het aan de koper
toegezonden besteloverzicht vormen een contractueel geheel en vormen de volledige
contractuele relatie tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten,
prevaleren de algemene verkoopsvoorwaarden.
- Wijziging van de Algemene Verkoopsvoorwaarden: Elke wijziging van de Algemene
Verkoopsvoorwaarden is tegenstelbaar aan de koper binnen 72 uur na hun online publicatie.
- Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken: de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en de
contractuele relaties tussen de verkoper en de koper zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de
maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behalve in geval van dwingende bepalingen
van openbare orde.
Elke bestelling van een op de site aangeboden product impliceert de raadpleging en
uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
De manager van de online verkoopsite www.prosupercleaner.com is:

Renoveren en reinigen
Route de la Gotale 9,
4960 Malmedy, België
ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 0598971931 en met het BTW-nummer
BE0598971931.
E-mail: info@prosupercleaner.com
Hierna te noemen "de verkoper" of Renov & Clean.

OVERIGE VOORWAARDEN GELDEN VOOR DEALERS

bottom of page